УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ
на ТА ,, СОЛИМО" - Адриана Петрова
Приложение към Договор за организирано пътуване

1. Записване за пътуване
1.1. Записването е възможно по телефон, факс или интернет, чрез турагенти в страната или директно в офиса на Туроператора. Резервацията се счита за Валидна след сключване на Договора за организирано пътуване и внасянето на депозит.

2. Условия и ред за промяна на клаузите от подписания между страните договор за организирано пътуване
2.1. Замяна на хотел или заведение за хранене и развлечение, както и на транспортно средство с такъв от същата или по-висока категория, което не се отразява на цената, не се счита за промяна на договора.

3. Цени и плащане
3.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път.
3.2. Депозит - ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 30% от общата цена за екскурзии В чужбина и почивки в България, 50% за екскурзии В България. Потребителят внася депозита в момента на подписване на този договор, ако не е упоменат друг срок.
3.3. Увеличение на цената, което се счита за значително, когато е в повече от 5% от пакетната цена, е възможно: при покачване цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след под¬писването на договора.

4. Права и задължения на страните
4.1. Туроператорът се задължава:
4.1.1. Да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
4.1.2. Да осигури задължителна застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната /включена в пакетната цена или срещу допълнително заплащане/.
4.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в определените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения, фактът на извършеното плащане се удостоверява с надлежно оформен документ /касов бон или фактура/. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове, посочени в т. 3 от Договора за организирано пътуване, плащания до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и пътуването се счита за анулирано.
4.3. Туроператор ТА „СОЛИМО“ е застрахован по смисъла на чл. 42 от Закона за Туризма № 03700100001629 на полица към Евроинс

4.4. Потребителят се задължава:
4.4.1. При пътуване извън България да си осигури необходимите лични документи / редовен задграничен паспорт или лична карта/, оформени В съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България.
4.4.2. Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години, и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да предостави нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител). В случай, че това не е изпълнено и поради неправилно попълнена декларация, Потребителят не е допуснат да премине границите на България, Туроператорът не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на Потребителя за непроведеното пътуване.
4.4.3. Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
4.4.4. Да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в екскурзията/почивката заедно с туристическата група, към която е включен, в противен случай, всички произтичащи последици са за негова сметка и Туроператорът не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.
4.4.5. При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на Потребителя, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.
4.4.6. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
4.5. Потребителят има право:
4.5.1. В срок до 5 работни дни преди датата на пътуването да прехвърли правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
4.6. Права на Туроператора (ТО):
4.6.1. При отпътуване за друг град или място ТО не е задължен да изчаква закъснелите потребители след обявения час за тръгване на групата. Същият я настига или се прибира обратно за своя сметка. В гореописаните случаи ТО не носи отговорност за последствията за тези потребители и не възстановява заплатените, но неконсумирани от тях услуги.
4.6.2. ТО не е длъжен да изчаква закъснели потребители при заминаване по туристическа програма в града или мястото, където се нощува. На тези потребители не се възстановяват заплатените, но нe неконсумирани услуги.
4.6.3. ТО не гарантира името на екскурзовода
4.6.4. ТО, Включително и екскурзоводът има право при необходимост да извършва размествания в програмата на пътуването, които не я променят съществено.
4.6.5. При ненабиране на необходимия минимален брой участници, за осъществяване на пътуването, при форсмажорни обстоятелства, както и възникване на непреодолима сила ТО има право да отмени пътуването без да носи отговорност за неизпълнение на договора.
4.6.6. ТО не носи отговорност и не компенсира потребителя, в случай на
  • отмяна, забава или промяна в сроковете на пътуването, които не зависят от него;
  • анулация или прекъсване на пътуването, породени от лични обстоятелства на потребителя.
4.7. Цената на екскурзията не включва застраховка „отмяна на пътуване“ по чл. 80 ал. 1 т. 14 от ЗТ за покриване на невъзстановимите от ТО разходи. При направена такава, при който й да е застраховател, агенцията не носи отговорност и не възстановява стойността на застраховката при отмяна на екскурзията.

5. Отговорност на страните
5.1. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия брой участници или ако отмяната се дължи на форсмажорни обстоятелства /военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и др./. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др./. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.2. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
  • забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини;
  • анулации и прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя;
  • отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя;
  • недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
5.3. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор и не дължи неустойки, ако причините за това се дължат на:
а) Потребителя, в т.ч. неявяване от негова страна на определено за отпътуване мяс¬то и време;
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие се считат: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата, вкл. стачки от страна на авиолинии и фериботни компании, всякакъв род проверки на граничните пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на турист от групата и други изключителни обстоятелства. При тези случаи, Туроператорът си запазва правото на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация, без да дължи неустойки за това;
г) случаите, когато някои от включените в програмата туристически обекти или музеи са в почивка, ремонт, не работят или са със съкратено работно време в деня, в който са определени за посещение, напр. в цяла Европа музеите не работят в понеделник, като Туроператорът не може да избегне този ден от седмицата. Освен това, описание-то и цените на допълнителните услуги имат информативен характер и Туроператорът не носи отговорност за тяхната промяна, както и за услуги, които Потребителят е закупил индивидуално на място, а не чрез негов представител.
5.4. Ако Потребителят сам прекрати пътуването си по свое желание, всички разходи, включително и транспорта са за негова сметка.
5.5. Туроператорът не възстановява пари за неизползвани предплатени услуги.
5.6. При дублиране на стаи от страна на хотела, туроператорът си запазва правото да настани туристите в друг хотел от същата или по-висока категория, без да дължи неустойки.
5.7. Ако Туроператорът направи значителна промяна, посочена в т. З.5., той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решение¬то си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че задължително посочените от него за контакт телефони, факс, електронна поща в Заявката за записване, изготвена от Туроператора/ Турагента, са действителни и Туроператорът ще може бързо и неотменно да предаде уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително писмено споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператора му предлага друго пътуване на същата, по-ниска или по-висока цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако Потребителят не прие¬ме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора.
5.8. При прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:
а) до 30 календарни дни преди датата на пътуването - без неустойки;
б) от 29 до 20 календарни дни преди датата на пътуването -100% от внесения депозит;
в) от 19 до 10 календарни дни преди датата на пътуването - 75% от общата цена на организираното пътуване;
г) под 10 календарни дни преди датата на пътуването - 100% от общата цена на организираното пътуване.
5.9. Туроператорът не гарантира заявена комбинация за хотелско настаняване, в случай че до датата на потвърждение на екскурзията не може да бъде комбиниран, потребителят се задължава да доплати за единична стая. При отказ от доплащане от страна на потребитeля, резервацията отпада автоматично, а внесената сума се възстановява от ТО. Крайна дата за потвърждение на комбинацията - 3 дни преди датата на отпътуването.

6. Спорове и рекламации
6.1. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, в т.ч. конкретните условия в хотелите и хотелските вериги, трябва да бъдат предявени от Потребителя на място пред доставчика на услугите и представител/ екскурзовод на Туроператора или пред обслужващата фирма за отстраняване на слабостите. В срок от 5 работни дни след крайната дата на организираното пътуване, Потребителят трябва да представи лично в офиса на Туроператора/Турагента писмена рекламация, съставения констативен протокол, оригиналния екземпляр от договора, платежен документ /касов бон, фактура/.
6.2. В случай, че Потребителят не е предявил рекламацията по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на Туроператора. Забележка: Потребителят не трябва да забравя, че категорията на хотелите и автобусите се определя от оторизираните власти на съответната страна, а не от Туроператора.
6.3. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становище по нея.

7. Ред за изменение и прекратяване на договора
7.1. При изменение на Договора, задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.
7.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на договора се извършва в писмена форма.Потребител: ……………….